Prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

MB „Apdailos spektras” 

Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės 

 

1. Sąvokos 

1.1. Pardavėjas – MB „Apdailos spektras“, įmonės kodas 304936302, PVM mokėtojo kodas LT100012045019, reg. Santariškių g. 109A-17, LT-08465 Vilnius, el. pašto adresas: sales@pfellas.lt. 

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.pfellas.lt. 

1.3. Interneto svetainė – Pardavėjui priklausanti ir Pardavėjo valdoma interneto svetainė, adresu www.pfellas.lt. 

1.4. Taisyklėsšios taisyklės, kurios taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui Interneto svetainėje ir reglamentuoja Pirkėjo ir Pardavėjo teises, įsipareigojimus, prekių kainas, apmokėjimo tvarką, terminus, pristatymą, prekių kokybės garantiją, prekių grąžinimą ir keitimą, Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybės klausimus.  

 

2. Bendrosios nuostatos 

2.1. Pirkėjui susipažinus su Taisyklėmis bei jas patvirtinus (pažymėjus varnele aktyvų langą prie teiginio „Perskaičiau ir sutinku su sąlygos ir taisyklės„), šios Taisyklės Pirkėjui ir Pardavėjui tampa privalomas teisinis dokumentas, kuriame reglamentuotos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje svetainėje www.pfellas.lt susijusios nuostatos. 

2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie Taisyklių pakeitimą, pataisymą arba papildymą Pirkėjai informuojami Pardavėjo internetinėje svetainėje www.pfellas.lt pagrindiniame puslapyje. 

2.3. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų naudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka.  

2.4. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti dokumentus ar informaciją Pirkėjui elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas. 

 

3. Asmens duomenų apsauga 

3.1. Užsisakyti prekes internetinėje svetainėje www.pfellas.lt Pirkėjas gali nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje. 

3.2. Pirkėjas užsakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. 

3.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje svetainėje www.pfellas.lt tikslais. 

3.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje svetainėje www.pfellas.lt tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. 

3.5. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.pfellas.lt ir Pardavėjo veiklos analizės tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. 

3.6. Siekiant įvertinti Pirkėjo įsigytų prekių kokybę, po užsakymo įvykdymo su Pirkėju gali būti susisiekta el. paštu bei prašoma palikti atsiliepimą ir įvertinti įsigytą prekę. 

 

4. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas 

4.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes šiais būdais: 

4.1.1. internetu užsiregistruodamas interneto svetainėje www.pfellas.lt; 

4.1.2. internetu nesiregistruodamas interneto svetainėje www.pfellas.lt. 

4.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti” ir kai Pardavėjas, susisiekęs su Pirkėju jo nurodytu telefonu arba el. paštu, patvirtina užsakymą atsiųsdamas laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu apie užsakymo patvirtinimą. 

4.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.pfellas.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje. 

 

5. Pirkėjo teisės 

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.pfellas.lt internetinėje svetainėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis. 

5.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką sales@pfellas.lt. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti Pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).   

5.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju internetinėje svetainėje www.pfellas.lt, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui. Prekių grąžinimo formą Pardavėjas pateikia Pirkėjui po gauto Pirkėjo prašymo grąžinti prekę.  

5.4. Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties yra įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio „Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties“ 1 dalimi ir 2014 m. Liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. 

5.5. Pirkėjas teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu tenkinamos visos Taisyklių 12.5. punkte numatytos sąlygos. 

5.6. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę iš Pardavėjo internetinės parduotuvės www.pfellas.lt, turi teisę: 1) reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus; 2) reikalauti Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke; 3) reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą; 4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą sumą.  

 

6. Pirkėjo įsipareigojimai 

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. 

6.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie juos informuoti Pardavėją. 

6.3. Pirkėjas, naudodamasis Pardavėjo internetine parduotuve www.pfellas.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. 

 

7. Pardavėjo teisės 

7.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine svetaine www.pfellas.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją. 

7.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės svetainės www.pfellas.lt veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui. 

7.3. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymo, pasilieka teisę keisti pristatymo sąlygas ir laiką, arba nutraukti užsakymą apie tai nedelsiant informuodamas Pirkėją ir grąžindamas apmokėjimą, jei Pirkėjas yra jį apmokėjęs. 

 

8. Pardavėjo įsipareigojimai 

8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje svetainėje www.pfellas.lt nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.pfellas.lt teikiamomis paslaugomis. 

8.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t. y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

8.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 10 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis. 

8.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas. 

8.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 5.3. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 5.5. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos. 

 

9. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai 

9.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. 

9.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes bankiniu pavedimu. 

9.3. PVM sąskaitose – faktūrose nurodomos Pirkėjo pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.  

 

10. Prekių pristatymas 

10.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t. y. pasinaudoti Pardavėjo ar jo įgaliotų asmenų teikiama prekių pristatymo paslauga arba Pardavėjo prekių atsiėmimu Pardavėjo nurodytu adresu. 

10.2. Prekių pristatymas Pirkėjui: 

10.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. 

10.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. 

10.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas asmuo. 

10.2.4. Prekių pristatymo (transportavimo) Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidas visais atvejais apmoka Pirkėjas. 

10.3. Prekių atsiėmimas Pardavėjo nurodytu adresu: 

10.3.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai iš Pardavėjo, Pardavėjo nurodytu adresu, tik iš anksto sutaręs su Pardavėju, t. y. prieš pateikiant prekės užsakymą Pardavėjui. 

10.3.3. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, kurį Pirkėjas įgaliojo atsiimti prekes. 

10.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis Pardavėjo internetinėje svetainėje www.pellas.lt prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas ir naujus terminus. Pirkėjas, nesutinkantis su kitais nei Pardavėjo internetinėje svetainėje www.pellas.lt prekių aprašymuose nurodytais terminais, turi teisę nutraukti su Pardavėju sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį ir atgauti (kaip įmanoma skubiau, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sutarties nutraukimo momento) už prekę sumokėtus pinigus. 

10.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. 

10.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo patikrinti prekės (-) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir / ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei surašyti laisvos formos siuntos ir / ar prekės (-) pažeidimo / neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu. 

10.7. Prekės nėra pristatomos į šias šalis: rusijos federacija, baltarusija.

 

11. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas 

11.1. Kiekvienos Pardavėjo parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos Pardavėjo internetinėje svetainėje www.pfellas.lt prie kiekvienos prekės esančiame jos aprašyme. 

11.2. Pardavėjas visoms prekėms suteikia 24 mėnesių garantiją (garantija pagal įstatymą), jei nėra nurodyta kitaip prekės aprašyme, esančiame Pardavėjo internetinėje svetainėje www.pfellas.lt. 

 

12. Prekių grąžinimas ir keitimas 

12.1. Pirkėjas, nenurodydamas priežasties, gali grąžinti prekes Pardavėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių gavimo momento, jei prekė atitinka Taisyklių 12.5. punkte numatytus reikalavimus. Norėdamas grąžinti prekę, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. paštu sales@pfellas.lt. 

12.2. Parduotų prekių trūkumai yra šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis 2014 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. 

12.3. Prekės, kurios yra gaminamos pagal individualius Pirkėjų užsakymus, yra nekeičiamos ir negrąžinamos. Pagal individualų Pirkėjo užsakymą pagaminta prekė laikoma tokia, kuri yra individualiai pritaikyta pirkėjui ir tokios prekės realizavimas Pardavėjui tampa iš esmės sudėtingesnis ir (arba) neįmanomas (pvz., Pardavėjo internetinėje svetainėje www.pfellas.lt yra pateikiami ratlankiai su identifikuojančiu prierašu „BLANK“, kuris informuoja Pirkėją, jog ratlankyje skylės yra gręžiamos pagal Pirkėjo poreikį, vadinasi, Prekė yra pritaikoma pagal Pirkėjo poreikius, todėl tokia prekė laikytina pagal Pirkėjo individualų užsakymą užsakyta preke). 

12.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų: 

12.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė); 

12.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais); 

12.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė); 

12.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta; 

12.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą. 

12.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. 

12.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats. Jei Pirkėjas neturi galimybės grąžinti prekių pats, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Jei Pirkėjas nori atsisakyti kokybiškos nenaudotos prekės nepraėjus 14 (keturiolika) kalendorinių dienų laikotarpiui. Prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui. 

12.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis 2014 m. Liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. 

12.8. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą. 

 

13. Atsakomybė 

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo. 

13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo internetine svetaine www.pfellas.lt. 

13.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.pfellas.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. 

13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta. 

13.5. Jei Pardavėjo internetinėje svetainėje www.pfellas.lt yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. 

13.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo. 

 

14. Apsikeitimas informacija 

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 3.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu. 

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninio pašto adresu sales@pfellas.lt. 

 

15. Baigiamosios nuostatos 

15.1. Jei Jūsų netenkina įsigytos www.pfellas.lt prekės ar suteikto aptarnavimo kokybė, praneškite apie tai el. paštu sales@pfellas.lt. Prašymą / skundą dėl Pardavėjo internetinėje svetainėje www.pfellas.lt įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/. 

15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

Translate »